wróć do zespołu

adwokat
Sandra Wylegała

adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej

adwokat Sandra Wylegała

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz związana od początku studiów prawniczych. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, rozwodach, sprawach działowych, rozliczeniach konkubinatu, prawie cywilnym. Zdobyła doświadczenie, które pozwala przeprowadzić Państwa przez rozpad małżeństwa, podział majątku pomiędzy współmałżonkami, dochodzenie alimentów czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Profesjonalista. W ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz, zajmuje się między innymi: rozwodami, procesami o separację, procesami o ustalenie kontaktów, wnioskami o ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, postępowaniami związanymi z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, ustaleniem rodziny zastępczej dla dziecka, adopcją, podziałem majątku byłych współmałżonków.

 

adwokat Sandra Wylegała na blogu:

Sandra Wylegała

Upadłość konsumencka w skrócie

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Prawo upadłościowe regulowane jest w ustawie Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. Celem postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy, jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu oraz tzw. oddłużenie podmiotu zobowiązanego do spełnienia świadczeń na rzecz wierzycieli. Postępowanie (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Postępowanie restrukturyzacyjne

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postępowanie restrukturyzacyjne Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dniem 1 stycznia 2016 r. została zastąpiona dwoma odrębnymi aktami: Ustawa Prawo restrukturyzacyjne i Ustawa Prawo upadłościowe. Przedsiębiorca niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością obecnie ma więc możliwość wybrania jednej z dróg – albo restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa, albo ogłoszenia jego upadłości i w (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne. Ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dnia 01 stycznia 2016 r. wprowadziła 4 postępowania restrukturyzacyjne: Postępowanie o zatwierdzenie układu; Przyspieszone postępowanie układowe; Postępowanie układowe; Postępowanie sanacyjne. W poprzednim wpisie zaznaczyłam, że wspólną cechą wskazanych powyżej postępowań jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika, a więc jego zobowiązań, majątku, sposobu zarządzania oraz zatrudnienia. (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Postępowanie nakazowe a upominawcze

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postępowanie nakazowe i upominawcze uregulowane zostały w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 4841 – 497 (postępowanie nakazowe) i art. 4971 – 505 (postępowanie upominawcze). Szczególną cechą przedmiotowych postępowań jest możliwość rozstrzygnięcia sprawy poprzez wydanie nakazu zapłaty. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, uzależnione jest od przedłożenia ściśle określonych w ustawie (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Postępowanie uproszczone

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postępowanie uproszczone uregulowane zostało w art. 5051 – 50514 Kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzenie tego postępowania do KPC wyszło naprzeciw wielu problemom wiążącym się ze stale rosnącym wpływem spraw do sądów, z przedłużeniem się okresu ich załatwienia oraz utrudnieniami w uzyskaniu ochrony prawnej. Nadto, było odpowiedzią prawodawcy na postulaty społeczne, domagające (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Spółka cywilna

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Spółka cywilna, w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego, nie jest osobą prawną i nie funkcjonuje w obrocie jako podmiot prawa. Spółka ta regulowana jest w Kodeksie cywilnym w art. 860 – 875. Rozumie się przez nią umowę wspólników, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Zmiany w prawie pracy

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) wprowadzono szereg zmian w prawie pracy, które weszły w życie w dniu 01 stycznia 2017 r. Po pierwsze, ustawa wydłużyła terminy odwołania od wypowiedzenia przez pracodawcę (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Szczególne zasady odpowiedzialności małżonków

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Szczególne zasady odpowiedzialności małżonków przewidziane w Kodeksie karnym wykonawczym i Ordynacji podatkowej Kwestie odpowiedzialności małżonków za zobowiązania reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W przedmiotowym akcie mowa jest o odpowiedzialności solidarnej małżonków za zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30), a (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Użytkowanie

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Użytkowanie jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Polega na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania z niej pożytków. Zgodnie z przepisami, użytkowanie można ustanowić na wszystkich rzeczach (zarówno na ruchomościach, jak i na nieruchomościach). Dotyczy to również pieniędzy oraz rzeczy oznaczonych co (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Odpowiedzialność małżonków przewidziana w art. 30 KRiO

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Odpowiedzialność solidarna małżonków określona w art. 30 KRiO 1.      Charakter prawny i funkcje odpowiedzialności solidarnej Zgodnie z art. 30 § 1 KRiO, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Odpowiedzialność solidarna małżonków jest jednym z wypadków solidarności (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Najważniejsze zmiany w procedurze karnej

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Najważniejsze zmiany w procedurze karnej Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., wprowadziła szereg zmian w procedurze karnej, w tym przywróciła poprzedni model procesu z aktywną rolą sądu i nadrzędną rolą zasady prawdy materialnej. Wśród najważniejszych zmian, należy wskazać: zlikwidowanie instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego z art. (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Zmiany w systemie kontroli niedozwolonych postanowień umownych

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postanowienia umowne, wypełniające przesłanki określone w art. 3851 § 1 KC, są niewiążące dla konsumenta z mocy samego prawa. Wobec powyższego, konsument nie jest zobowiązany do wytaczania powództwa, na mocy którego domagałby się uznania określonych postanowień wzorca umownego za niewiążące względem niego. Jeżeli jednak konsument w relacjach z (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

1. Uwagi ogólne Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym bądź też postanowić, że na dokonanie czynności wskazanych w art. 37 § 1 KRiO, zamiast zgody małżonka, będzie wymagane zezwolenie sądu (art. 40 KRiO). Brzmienie art. 40 KRiO pozwala (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Gwarancja a rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Umowa sprzedaży to jedna z najczęściej zawieranych umów, uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 535 – 602. Umowa sprzedaży kształtuje szereg obowiązków i uprawnień zarówno po stronie kupującego, jak i przedsiębiorcy będącego sprzedawcą. Do jednych z podstawowych uprawnień kupującego, a zarazem obowiązków przedsiębiorcy, (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Skazanie bez rozprawy - art. 335 KPK

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Skazanie bez rozprawy Skazanie bez rozprawy, uregulowane w art. 335 KPK, stanowi jedną z najbardziej klasycznych form konsensualnego zakończenia procesu karnego. Instytucja ta znajduje zastosowanie przy spełnieniu określonych przesłanek i polega na ustaleniu podejrzanego z prokuratorem  (w postępowaniu przygotowawczym) rozmiaru przyszłej kary, o orzeczenie której prokurator zwraci się do sądu (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Udziały w spółce z o.o. a wspólność ustawowa małżeńska

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Zgodnie z art. 31 KRO, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Dozór elektroniczny

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Instytucja dozoru elektronicznego została uregulowana w Rozdziale VIIa Kodeksu wykonawczego. System dozoru elektronicznego to inaczej system wykonywania kary pozbawienia wolności poza Zakładem Karnym,  przy jednoczesnym kontrolowaniu zachowania skazanego przy użyciu odpowiednich środków technicznych, którymi są m.in. nadajniki, centrala monitorowania czy rejestratory stacjonarne i przenośne. Celem stosowania dozoru jest powstrzymywanie skazanego (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2015 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Jest świadczeniem, w którym obok elementu odszkodowawczego i społecznego występuje element socjalny. Państwowa kompensata nie ma na celu pełnego wyrównania szkody wyrządzonej przestępstwem – ustawa przewiduje jej maksymalną wysokość, ograniczając tym samym żądanie uprawnionego, (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Wartość rynkowa nieruchomości a hipoteka - zagadnienie sporne przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Wskazać należy, że do stycznia 2017 r. w orzecznictwie dominował pogląd, że przy szacowaniu wartości składników majątku wspólnego byłych małżonków należy uwzględnić obciążenia o charakterze prawnorzeczowym. Przy określaniu wartości nieruchomości stanowiącej własność byłych małżonków uwzględniano zatem – w postepowaniu o podział, obciążenia zmieniające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych, w szczególności (...) czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami