Zgodnie z treścią Uchwały nr 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2006 roku:

Wykonywanie zawodu adwokata jako wolnego zawodu zaufania publicznego wymaga najwyższej staranności oraz profesjonalizmu, których podstawą oraz gwarancją jest ustawiczne doskonalenie zawodowe. Potrzebę doskonalenia determinuje rola społeczna adwokata, zakres adwokackiej pomocy prawnej świadczonej osobom fizycznym i prawnym, jego udział w postępowaniu przed sądami, urzędami i organami władz państwowych i samorządowych oraz organami organizacji gospodarczych (...).

Dążąc do wzmocnienia prestiżu zawodu adwokata, ustanowiono - obok samokształcenia zawodowego jako trwałej zasady wykonywania zawodu - także zasadę udziału w doskonaleniu zawodowym.

 

Adwokat Krzysztof Tumielewicz odbył szkolenia zawodowe z zakresu między innymi:

 

Rok 2022

 

 

 

 

 

 

Rok 2021

 • Studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim 2022 / 2023 r. dla zespołu Naszych Adwokatów Karnistów: adwokat Krzysztof Tumielewicz, adwokat Marta Kowalińska, adwokat Maria Tumielewicz, w tym co do: szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego, przestępstwa pozakodeksowe m.in. dotyczące własności intelektualnej, rynku farmaceutycznego, rynku kapitałowego (giełda, banki oraz fundusze inwestycyjne), rynku tytoniowego, winiarskiego, paliw, baz danych inne.

 • Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 203(1) kpc), powództwa przeciwegzekucyjne, w tym art. 840. [Powództwo opozycyjne], dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli (...) - wrzesień 2022 r. 
 • Dochodzenie roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych w praktyce i w aktualnym orzecznictwie, w tym zawarcie umowy o tzw. kredyt frankowy indeksowany bądź denominowany, abuzywne klauzule walutowe, eliminacja klauzuli abuzywnej, a dalsze obowiązywanie umowy, inne - maj 2022 r. 
 • Szkolenie z zakresu prawa budowlanego, procesy budowlane, kara umowna, nienależyte wykonanie umów o roboty budowlane, inne zagadnienia za zakresu prawa budowlanego - styczeń 2022 r. 
 • Rola adwokata na posiedzeniu aresztowym SSR Krystian Kwolek - maj 2021
 • Prawo karne gospodarcze - maj 2021
 • Szkolenie dla adwokatów i apklikantów adwokackich w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CTF) - czerwiec 2021.
 • Szkolenie dla adwokatów w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CTF) z dnia 28 czerwca 2021 r. zorganizowane przez Europejski Fundacja Prawników ELF oraz Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europu CCBE w ramach projektu przyznanego przez Komisje Europejską – uczestnicy apl. rad. Martyna Mordas i adwokat Krzysztof Tumielewicz
 • Szkolenie z tematyki Prawo budowlane - "Limit odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy 30 czerwca 2021 r."
 • Szkolenie z prawa budowlanego – temat: Limit odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy czerwiec 2021 r. – mec. Piotr Mazuro

 

Rok 2020

 

 • Warsztaty Inwestycji Hotelowych - szkolenie organizowane przez Instytut Rynku Hotelarskiego - w przedmiocie, obsługi inwestycji hotelarskich, wydajności i rentowności hoteli, inne - Kancelaria Adwokacka obsługuje inwestycje hotelarskie (przygotowanie, budowa, komercjalizacja inwestycji hotelowych, w tym opracowywanie umów, negocjacje, inne

Rok 2019 

 • Nowe obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji procedury cywilnej dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku” Postępowanie cywilne, nowa procedura cywilna – grudzień 2019 r.
 • PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PROCEDURY CYWILNEJ
  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469)
 • SSO Ewa Ważny "Aktualne zmiany w Prawie rodzinnym" - wrzesień 2019 r.
  NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO A STANDARD OBRONY W SPRAWACH KARNYCH - zmiany 2019 r.
  Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy - wrzesień 2019 r.
 • Szkolenie z zakresu "Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółek zagranicznych i polskich"
 • Szkolenie za zakresu "Prawo budowlane - proces inwestycyjny - zmiany 2019"
 • Szkolenie z tematyki postępowania cywilnego (KPC), z uwzględnieniem nowelizacji z 4.7.2019 r.
 • Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy - Prawo karne wrzesień 2019 r. 
 • Aktualne zmiany w Prawie rodzinnym - Prawo rodzinne wrzesień 2019 r. 
 • Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego - wrzesień 2019 r. 
 • Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego - wrzesień 2019 r. 

Rok 2018

 • Nowe zasady zabezpieczania danych osobowych, czyli RODO w praktyce - maj 2018
 • Szkolenie z zakresu Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP) / Ustawa o partnerstwie publiczno prywatnym / Dobre praktyki PPP - maj 2018
 • Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez podatnika – osobę fizyczną

 • Szkolenie z zakresu podzial majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu, dział spadku, zniesienie współwłasności 2018, Prowadzący Sedzia Tomasz Radkiewicz. Orzecznictwo, zmiany.

Rok 2017

 • Problematyka rozliczania konkubinatu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 2017 r.
 • Podział majątku wspólnego w roku 2017, w tym nabycie przez małżonka udziału w spółce kapitałowej za środki z majątku wspólnego, rozliczenia między małżonkami spraw spółkowych jako składnika majątku wspólnego, ustalenie składu majątku, konkubent jako uczestnik postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków
 • Prawo pracy w roku 2017 r., w tym ostatnie nowelizacje Kodeksu Pracy, i najnowsze orzecznictwo Sadu Najwyższego
 • Prawo karne, nowelizacja procedury karnej – postępowanie odwoławcze w roku 2017 r.
 • Podział majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu – SSR Tomasz Radkiewicz – Najnowsze Orzecznictwo
 • Procedura cywilna – najnowsze orzecznictwo

Rok 2016

 • Proces karny po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r.
 • Zażalenie w postępowaniu cywilnym (procedura cywilna)
 • Mikroślady w praktyce sądowe
 • Prawo konstytucyjne wykłady z byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego dr Bohdan Zdzinnicki i prof. dr hab. Marek Chmaj
 • "Owoce zatrutego drzewa i zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego z września 2016 r." z Sędzią Sądu Rejonowego Tomaszem Radkiewiczem - Procedura Cywilna
 • Najnowsze zmiany w cywilnym prawie materialnym i procesowym w zakresie wdrażania usług elektronicznych i wykorzystania narzędzi informatycznych.
 • Skutki wejścia w życie Rozporządzenia eIDAS dla pracy pełnomocnika
  Podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny, kwalifikowany podpis elektroniczny.
  Pieczęć elektroniczna i jej kwalifikowane postaci.
  Rejestrowane doręczenie elektroniczne.
  Ustawa o usługach zaufanych i konsekwencje jej wejścia w życie.
 • Nowelizacja Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia z 10 lipca 2015 r. - Dz.U. 2015 poz.1311)
  Nowe ujęcie dokumentu w prawie cywilnym i rozporządzeniu eIDAS.
  Nowe regulacje w zakresie formy czynności prawnej - forma dokumentowa, forma elektroniczna, kwalifikowany znacznik czasu jako spełnienie wymogów daty pewnej,
  Nowe regulacje w zakresie pisma potwierdzającego zawarcie umowy w formie dokumentowej lub ustnej.
 • Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego (Ustawa z dnia z 10 lipca 2015 r. - Dz.U. 2015 r. poz. 1311)
  Forma pełnomocnictwa procesowego.
  Informacje z rejestrów publicznych w postępowaniu sądowym.
  Wykorzystanie dokumentów w postaci elektronicznej w postępowaniu dowodowym.
  E-protokół- sposób rejestracji rozprawy, nowa forma protokołu uproszczonego, uzasadnienie wyroku, udostępnianie zapisu rozprawy.
  Elektroniczne Biuro Podawcze – założenia systemu.
  Dostęp pełnomocników do danych ze sprawy – Portal Informacyjny.
 • Dane w kancelarii a etyka i odpowiedzialność pełnomocnika.

Rok 2015

 • nowelizacji procedury karnej z Sędzią Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Henryk Komisarski
 • prawa cywilnego z sędzią Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski
 • zamówień publicznych

Rok 2014

 • Nowelizacja Kodeksu Karnego
 • Informatyka śledcza w praktyce prawnika
 • Opinia sądowo psychiatryczna, ustawa o przymusowym leczeniu osób skazanych
 • Kierunki zmiany procedury cywilnej
 • Środki zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym
 • Zagadnienie błędu w sztuce lekarskiej / Błąd w sztuce lekarskiej

Rok 2013

 • Powództwo o ustalenie, treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ochrona danych osobowych
 • Kierunki zmian procedury karnej w świetle projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego
 • Nieważność, wzruszalność i bezskuteczność w procesie cywilnym
 • Skuteczna weryfikacja dowodu z operatu dot. szacowania wartości nieruchomości

Rok 2012

 • Postępowanie zabezpieczające z uwzględnieniem najnowszych zmian Kodeksu postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego uznania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych;
 • Najważniejsze problemy postępowania odwoławczego i kasacyjnego w sprawach karnych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Rok 2011

 • Psychiatrii sądowej
 • Rozliczenia konkubinatu
 • Podziału majątku dorobkowego obciążonego kredytem hipotecznym
 • Prawa karnego skarbowego / Prawo Karne Skarbowe
 • Ekstradycji i wydania - Europejski Nakaz Aresztowania ENA
 

Kancelaria Adwokacka oferuje szkolenia zewnętrzne z zakresu:

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami