wróć do aktualności

Jazda po narkotykach - co grozi ?

Kara za jazdę pod wpływem narkotyków ?


W przypadku, gdy jazda pod wpływem narkotyków zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie - czyli Policja uzna, że jesteśmy tylko po użyciu narkotyków - nie zaś pod ich wpływem, sprawcy grozi areszt lub kara grzywny wynosząca od 50 zł do nawet 5000 zł. Ponadto, takiemu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez czas od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda pod wpływem narkotyków będzie przestępstwem, za taka jazdę - pod wpływem narkotyków (vide TABELKA poniżej) grozi odpowiedzialność karna, jej szczegóły określa art. 178a kodeksu karnego (KK), który przewiduję:

1.         Karę grzywny

2.         Karę ograniczenia wolności

3.         Karę pozbawienia wolności do lat 2

Nie zawsze wykrycie obecności narkotyków w organizmie kierującego będzie prowadzić do odpowiedzialności karnej. 

II.

Kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, a kiedy z wykroczeniem ?

Substancja

Granice analityczne [ng/ml]

Wartość stężenia progowego [ng/ml] dla stanu

Po użyciu

pod wpływem

THC

1

1-2,5

≥ 2,5

Amfetamina i pochodne

25

25-50

≥ 50

Kokaina

10

10-20

≥ 20

Benzoilo-ekogina

100

>100

Nie ustalono

Morfina

10

10-25

>25

 

Wartości przedstawione w powyższej tabeli nie są dla Sądu wiążące, są to przykładowe wartości, wypracowane przez tzw. naukowców. Często nijak mające się do rzeczywistego wpływu na możliwość kierowania. 

Znajdują przełożenie na wydawane opinie biegłych. Pomagają ustalić z jakim stanem mamy do czynienia.

Kluczowe w takiej sprawie jest ustalenie, w jakim stanie znajdował się kierujący, czy w stanie pod wpływem narkotyków - odpowiedzialność za przestępstwo, czy też w stanie po użyciu narkotyków- odpowiedzialność za wykroczenie.

Brak jest definicji legalnej  stanu ,,pod wpływem środka odurzającego oraz stanu", ,,po użyciu środka po użyciu środka podobnie działającego od alkoholu”.

To do sądu należy każdorazowe ustalenie, czy zażyty przez kierującego pojazdem środek mógł mieć wpływ na jego zdolności do prowadzenia pojazdów, czy stan, w którym znajdował się kierujący był podobny do sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu.

Stwierdzenie takiego wpływu na kierującego następuje poprzez wyniki badań toksykologicznych krwi. Istotne w takich sprawach mogą być również zeznania funkcjonariuszy Policji lub samych świadków takiego zdarzenia. To właśnie te osoby mogły zaobserwować nietypowe zachowania kierującego, w szczególności: zaburzona mowa, senność, zaburzenia motoryczne, euforia. Kluczową rolę w takich sprawach pełni biegły z zakresu toksykologii.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Czy możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności za jadę po narkotykach?

Odpowiedzialność za przestępstwo określone w art.178a kodeksu karnego ma miejsce wtedy, gdy sprawca ma świadomość, że znajduje się w stanie pod wpływem środka odurzającego, a także przewiduje, że w wyniku upływu czasu narkotyk nie został jeszcze wydalony z organizmu i na to się godzi. Mówiąc inaczej, takiemu kierującemu trzeba udowodnić, że ten chciał prowadzić pojazd pod wpływem narkotyków, albo przewidując, że zażyte przez niego środki odurzające nie zdążyły się jeszcze wydalić z jego organizmu, godził się na prowadzenie pojazdu w takim stanie.

Okoliczności czy sprawca miał świadomość, że jest pod wpływem środka odurzającego, jeżeli nie ujawnia tego w swoich wyjaśnieniach, ustala się to  na podstawie zewnętrznych objawów, zachowań, ilości spożytego środka, rodzaju. To pozwala na określenie rodzaju zamiaru.

Sprawa o przestępstwo jazdy pod wpływem narkotyków może zostać warunkowo umorzona. Muszą być spełnione następujące przesłanki:

1.         Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne

2.         Okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości

3.         Sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne

4.         Właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami