wróć do zespołu

adwokat
Alicja Krzyśko-Makulska

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Współpraca z Kancelaria Adwokacka Tumielewicz już od czasu studiów prawniczych. Adwokat od 2018 r. Kierownik zespołu Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Świetny organizator. Zaangażowany adwokat.

Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku, w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej, konwencji haskiej. Posiada doświadczenie w sprawach rozwodowych, podziałowych, rozliczeniach konkubinatu. Z racji specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz, miała także okazje występować w bardzo poważnych sprawach karnych. Posiada doświadczenie w sprawach o separacje i sprawach rozwodowych, z orzekaniem o winie lub bez, sprawy związane z podziałem majątku między małżonkami, w ramach ugody, mediacji, lub postępowania działowego, sprawy o alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, sprawy mające na celu ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. 

 

 

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska na blogu:

Alicja Krzyśko

Umowa darowizny - czym jest i w jakiej formie się ją zawiera?

Alicja Krzyśko
adwokat

Umowa darowizny polega na zobowiązaniu się darczyńcy do jednostronnego, bezpłatnego świadczenia ze swojego majątku na rzecz drugiej osoby, zwanej obdarowanym. Jednocześnie na osobę obdarowaną nie jest nałożony obowiązek wzajemnego świadczenia na rzecz darczyćy. Zatem celem umowy darowizny jest wzbogacenie obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Umowa darowizny co do zasady powinna być (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Podział majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód

Alicja Krzyśko
adwokat

Co do zasady małżonkowie mają dwie możliwości dokonania podziału majątku wspólnego. Mogą zrobić to albo po orzeczeniu pomiędzy nimi rozwodu, poprzez zainicjowanie odrębnego postępowania w przedmiocie podziału majątku wspólnego - co jest najczęstszą formą wybieraną przez byłych już małżonków, albo złożyć wniosek o podział majątku wspólnego już w pozwie o (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego

Alicja Krzyśko
adwokat

Problematykę roszczeń matki dziecka pozamałżeńkiego regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie art. 141 i 142 kro. Zgodnie z pierwszym przepisem, ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Pomocnictwo w polskim prawie karnym

Alicja Krzyśko
adwokat

Pomocnictwo w polskim prawie karnym zostało uregulowane po raz pierwszy w kodeksie karnym z 1932 r. Była to regulacja niezwykle krótka, ograniczająca się do wskazania, że pomocnik poniesie odpowiedzialność gdy udzieli pomocy czynem lub słowem. To właśnie na gruncie kodeksu z 1932 r. powstało rozróżnienie na pomocnictwo psychiczne (udzielenie pomocy (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Ustanowienie rozdzielności majatkowej przez sąd

Alicja Krzyśko
adwokat

Rozdzielność majątkowa ustanowiona przez sąd nosi również nazwę przymusowego ustroju majątkowego. Ustrój ten powstaje zatem niezależnie od woli małżonków, lecz jest  skutkiem orzeczenia zapadłego w wyniku uwzględnienia przez sąd żądania jednego z małżonków (art. 52 § 1) lub uwzględnienia żądania wierzyciela jednego z małżonków (art. 52 § 1a). Istotne jest (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Alicja Krzyśko
adwokat

Na wstępie wskazać należy definicje ustawowe „umowy zawartej na odległość” i umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa”. I tak zgodnie z art.2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, przez umowę zawartą na odległość  rozumiemy  umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Obrona konieczna

Alicja Krzyśko
adwokat

Jedną z okoliczności wyłączających odpowiedzialność karna jest obrona konieczna, uregulowana w art. 25 kodeksu karnego, zgodnie z którym:  §  1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. §  2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Alicja Krzyśko
adwokat

Pozbawienie władzy rodzicielskiej zostało uregulowane w art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:  §  1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Stłuczka przy cofaniu na parkingu nie zawsze będzie wykroczeniem

Alicja Krzyśko
adwokat

Artykuł 86 paragraf 1 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Właśnie pod ten artykuł najczęściej kwalifikowane są zdarzenia polegające np. na "otarciu" się o drugi samochód podczas wykonywania manewru (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Ustalenie wysokości renty z art. 444 kodeksu cywilnego

Alicja Krzyśko
adwokat

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. O tym stanowi art. 444 paragraf 2 kodeksu cywilnego. Powyższe ma miejsce gdy doszło do uszkodzenia ciała lub (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Postępowanie mediacyjne w sprawie karnej

Alicja Krzyśko
adwokat

Przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość podjęcia mediacji pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym. Jej celem jest możliwosć podjęcia przez strony próby rozwiązania konfliktu który powstał w wyniku popełnienia przestępstwa, pojednania się i ustaleni sposobu naprawienia szkody. To strony albo organ procesowy za ich zgodą,  muszą wystąpić z (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Świadczenia alimentacyjne ojczymów, macoch i pasierbów

Alicja Krzyśko
adwokat

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwosć ubiegania przez ojczyma lub macochę o alimenty od pasierba i odwrotnie. Pasierb może dochodzic alimentów od ojczyma/macochy, jeżeli jest odpowiada to zasadom współżycia społecznego. W postępowaniu przed sądem pasierb musi wykazać iz jest w niedostatku. Niedostatek to taka  sytuacja, kiedy człowiek nie ma (...) czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami