wróć do aktualności

Konflikty i spory. Nie zawsze muszą kończyć się trudną i długa batalią sądową. Mediacja jest jednym ze sposobów, w który można rozwiązać konflikt prawny. Należy do pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Jest dobrowolną, nieformalną metodą radzenia sobie z sytuacjami patowymi. Do zalet takiego rozwiązania należy szybkość oraz koszty, które są znacznie niższe niż w przypadku sądowej drogi. Kluczową rolę pełni mediator jest to osoba, która pomaga stronie w komunikacji i osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody. Cechuje się on bezstronnością i neutralnością. Wysłuchuje argumentów obu stron, dążąc do zawarcia ugody. Mediacje można stosować w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich. Statystki potwierdzają skuteczność mediacji więc warto z niej skorzystać, w przypadku sporów prawnych.

Poniżej szczegóły dotyczące mediacji w poszczególnych postępowaniach.

Mediacja w sprawach cywilnych

 

Mediacja jest dobrowolna, prowadzi się ją na podstawie umowy o mediacje albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.Mediacja może być prowadzona przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Zgodnie z przepisami KPC mediatorem nie może być sędzia. Osoba taka powinna cechować się bezstronnością przy prowadzeniu mediacji. Co do metod mediacji, wyglądają one następująco: wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron. Co istotne postępowanie mediacyjne nie jest jawne, objęte tajemnicą mediacji. Przepisy KPC nie regulują przebiegu postępowania mediacyjnego. To do mediatora należy wybór właściwej metody rozwiązania sporu. Cechami mediacji są dobrowolność i brak formalizmu typowego dla postępowania cywilnego, mediacja daje większą swobodę stronom.
Wszczęcie mediacji następuje w momencie doręczenia mediatorowi o przeprowadzenie takiej mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia odpisu stronie przeciwnej.
Wniosek o przeprowadzenie mediacji:
- oznaczenie stron
- dokładnie określone żądanie
- okoliczności uzasadniające żądanie
- podpis strony
- załączniki
Czas trwania mediacji, wyznaczany jest przez sąd na okres do trzech miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu konkretnej sprawy. Co ciekawe czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.

Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym to trudny temat, w związku z tym, że przestępstwa uderzają w różne dobra, w tym te najbardziej wrażliwe. Silne uczucia, krzywda. Podjęcie decyzji o mediacji w postępowaniu karnym jest trudne. Zgodnie z art. 23a kpk sąd lub referendarz, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub inny organ, może z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego może skierować sprawę do postępowania mediacyjnego. Mediacja daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa (każdego), naprawienia szkody, przeprosin. Ponadto mediacja daję szanse na łagodniejsze potraktowanie przez sąd. Zawarta w toku mediacji ugoda nie kończy postępowania karnego. W przypadku sprawy z oskarżenia publicznego, ugoda zawiera wspólne deklaracje stron, dotyczące zakończenia sprawy. Jednak nie posiada mocy prawnej, konieczne jest wydanie wyroku. Sąd powinien przy rozstrzyganiu sprawy brać pod uwagę treść ugody m.in wniosku o dobrowolne poddanie się karze, potraktowanie zawarcia ugody jako okoliczności łagodzącej, nadzwyczajne złagodzenie kary, odstąpienie od wymierzania. W przypadku spraw z oskarżenia prywatnego mediacja może być alternatywą obowiązkowego posiedzenia pojednawczego, które odbywa się przed rozprawą główną. Z ważnych aspektów mediacji, trzeba wspomnieć o kosztach, które ponosi Skarb Państwa.
Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąca okresu trwania postępowania mediacyjnego nie wlicza się do czasu trwania postępowania.
Udział oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny.
Podobnie jak w postępowaniu cywilnym, postępowanie takie jest prowadzone w sposób bezstronny i poufny.
Nasza kancelaria posiada wiele spraw, które trafiły do postępowania mediacyjnego, a następnie zakończyły ugodą.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami