wróć do aktualności

Coś z prawa pracy 

Zagadnienie premii regulaminowej i uznaniowej

Czym różni się premia regulaminowa od premii uznaniowej?

Zarówno premia uznaniowa jak i regulaminowa są fakultatywnymi składnikami wynagrodzenia.

 

Charakter premii uznaniowej różni się od charakteru premii regulaminowej. Premia uznaniowa nie ma charakteru roszczeniowego (pracownik nie może jej żądać od pracodawcy), nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę, jest rodzajem nagrody pieniężnej przyznawanej pracownikowi według uznania (woli) pracodawcy. Premia uznaniowa ma swoje źródło w aktach wewnątrzzakładowych albo w umowie o pracę.

Z kolei premia regulaminowa jest przyznawana pracownikowi po spełnieniu określonych przez pracodawcę wymogów. W sytuacji, gdy pracodawca spełnia warunki wypłacenia premii regulaminowej, a pracodawca zaniecha jej wypłacenia, wówczas pracownikowi przysługuje roszczenie o jej wypłatę. Swojego prawa może dochodzić na drodze sądowej.

 

Określenie w umowie o pracę premii jako uznaniowej, podczas gdy faktycznie premia wypłacana jest pracownikowi w oparciu o zasady premii regulaminowej.

 

Stan faktyczny w prowadzonej przez Zespół Kancelarii adwokata Krzysztofa Tumielewicza był następujący, z klientem Kancelarii została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony. W zakresie obowiązków pracownika była sprzedaż produktów oferowanych przez pracodawcę. Pracownika w zakresie wynagrodzenia obowiązywała stawka podstawowa oraz prowizja od marży wypracowanej na sprzedanym towarze.

W treści umowy premię określono jako uznaniową. W praktyce zaś zasady jej naliczania były precyzyjnie określone już na początku współpracy. Comiesięczna premia zależała od czynników m.in. takich jak: skąd pochodził klient, czy sprzedaż jest gotówkowa czy z użyciem finansowania zewnętrznego, czy został osiągnięty cel sprzedażowy, czy oprócz produktu sprzedano ubezpieczenie. Powyższe świadczy o tym, że u pracodawcy obowiązywał przyjęty per facta conculudentia regulamin premiowania. Wobec tego zapis w umowie o pracę dotyczący tego, że premia przyznawana pracownikowi jest uznaniowa, miał charakter pozorny.

 

Pracodawca zaczął jednostronnie zmieniać ustalone i w praktyce przyjęte zasady naliczania i wypłacania premii. Mimo spełnienia przez pracownika powszechnie przyjętych kryteriów premiowania, pracodawca narzucał nowe (wcześniej nieznane) i na ich podstawie zmniejszał lub w ogóle zaniechał wypłacania premii pracownikowi, mimo spełnienia przez niego wyżej opisanych kryteriów.

 

Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza działając w imieniu pracownika skierowała do pracodawcy wezwanie do zapłaty zaległej premii, która została wyliczona na podstawie przyjętych przez pracodawcę kryteriów. W piśmie stanowiącym odpowiedź na wezwanie pracodawca uznał część roszczenia i załączył potwierdzenie wykonania przelewu na uznaną kwotę. Po podjęciu dalszych negocjacji z pełnomocnikiem pracodawcy udało się wywalczyć całą kwotę zaległej niewypłaconej premii.

Oprócz tego, Zespół Kancelarii adwokata Krzysztofa Tumielewicza z pełnym powodzeniem zastępował pracownika podczas negocjacji w zakresie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron i zapłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami