wróć do zakresu usług

ODSZKODOWANIA w tym sprawy odszkodowawcze dochodzenie odszkodowań

Adwokat - dochodzenie odszkodowań Szczecin 

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach odszkodowawczych, w tym w zakresie szkód na osobie, jak również w mieniu.

Szkody na osobie:

 • działania innej osoby,
 • działania zwierząt
 • upadku, uszczerbku na zdrowiu
 • wypadku komunikacyjnego
 • wypadku w pracy, wypadku przy pracy 
 • niesłuszne tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolności
 • niesłuszne zatrzymanie, zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • błędy medyczne, prawo medyczne

 

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne, odszkodowanie za utracone korzyści, w tym utracony zarobek, bankructwo firmy, uszczerbek w mieniu, zaliczki na pokrycie kosztów leczenia, zwrot poczynionych wydatków na leczenie i rehabilitację, rentę, w tytułu między innymi utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb, w tym koszty zakupów leków, specjalna dieta, psychoterapia, dojazdy z opieką medyczna, z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość. W każdej z tych spraw mamy doświadczenia własne. Jako Kancelaria Adwokacka składająca się z zespołu doświadczonych Adwokatów i Radców prawnych pomożemy Państwu kompleksowo. Będzie wykorzystywać wszystkie możliwości, zarówno te które daje postępowanie przedsądowe, ale również postępowanie cywilne, a także karne. Prowadzimy sprawy na wszystkich etapach, przed wszystkimi instytucjami, Organami. 

Szkody majątkowe:

 • szkody komunikacyjne, w tym dopłata do zaniżonych odszkodowań z tytułu OC, czy AC
 • utrata wartości handlowej pojazdu, pomoc w uzyskaniu auta zastępczego po szkodzie
 • odszkodowanie za straty w mieniu z OC, AC, 
 • zadośćuczynienie czy odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, członka rodziny
 • odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym zadośćuczynienie i renta

 

Reprezentujemy naszych Klientów zarówno przed Sądem,  Sądami wszystkich instancji, z Sądem Najwyższym włącznie. Pracujemy bez pośredników, bezpośrednio, w ramach zespołu Naszej Kancelarii Adwokackiej adwokaci, radcowie prawni. Zawsze możecie Państwo do Nas przyjść. Zapraszamy. 

Każda sprawa ma swojego opiekuna będącego adwokatem lub radcą prawnym. Pomagamy również w ramach negocjacji, czy mediacji. 

Przedmiotem naszej pomocy prawnej jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe między innymi na skutek:

 • wypadków drogowych, kolizji drogowych, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwie rolnym
 • błędów medycznych, odszkodowania za błędy medyczne, zdarzenia medyczne
 • szeroko pojętych przestępstw, w tym między innymi spraw związanych z naruszeniem ciała (tzw. odszkodowanie za pobicie), spraw karnych, gdzie reprezentujemy Pokrzywdzonych, występujemy w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, a ponadto odszkodowań za szkody powstałe w następstwie pożarów, kradzieży samochodów, innych odszkodowań

 

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń – w tym w ramach ubezpieczenia OC, AC, zaś w przypadku braku tego ubezpieczenia dochodzimy odszkodowań od Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pomagamy w dochodzeniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrot kosztów związanych z wypadkiem, w tym koszty leczenia, rehabilitacji, opieki, dojazdów do lekarza, leków, suplementów, renty z tytułu zwiększonych potrzeb, czy zmniejszonych widoków na przyszłość, w tym tzw. renty uzupełniającej, odszkodowania z tytułu utraconych dochodów, odszkodowania za szkody w mieniu. Reprezentujemy również osoby uprawnione do odszkodowania po śmierci poszkodowanego – w tym w zakresie między innymi zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego, renta alimentacyjną, zadośćuczynieniem za doznane krzywdy po śmierci najbliższego członka rodziny, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci członka rodziny, inne odszkodowania. 

Odszkodowania za tzw. błędy medyczne.

Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie – zarówno w dochodzeniu odszkodowań w sprawach cywilnych, jak również w sprawach karnych – gdzie reprezentujemy Naszych Klientów – po pierwsze domagając się ukarania winnych spowodowania narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia ale również w dochodzeniu zadośćuczynienia za doznane krzywdy ból i cierpienie, dochodzeia odszkodowania czy nawiązki na rzecz Pokrzywdzonego, względnie ich rodzin. Za błędy w sztuce medycznej dochodzimy odszkodowania zarówno z polisy OC lekarza, placówek medycznych, jak również bezpośrednio od tych podmiotów. Prawo do odszkodowania przysługuje między innymi osobom, które w wyniku błędu medycznego lub zaniedbania lekarza doznały szkody na zdrowiu. Osobie pokrzywdzonej (poszkodowanemu / pokrzywdzonemu) przysługuje prawo dochodzenia – między innymi: zadośćuczynienia za doznane krzywdy ból i cierpienie, zwrot poniesionych kosztów leczenia, zaliczki na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją, czy ustalenia odpowiedzialności podmiotu winnego za ewentualne szkody mogące powstać w przyszłości, jak również prawo dochodzenia tzw. stałej renty. Możemy pochwalić się sprawami w których przyczyniliśmy się do przestawienia zarzutów, skierowania aktów oskarżenia i wydania wyroków skazujących – gdzie Sądy, oprócz przesądzenia o odpowiedzialności karnej – przyznawały Pokrzywdzonym kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia, czy nawiązki za powstałe szkody medyczne.

Odszkodowanie za wypadek, zdarzenia zwiazane z gospodarstwem rolnym. Odszkodowania za tzw. wypadek przy pracy rolniczej. Odszkodowanie za nagłe zdarzenie wywołane przyczyną , które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem szeroko pojętej działalności rolniczej. Pomagamy dochodzić odszkodowania z ubezpieczenie OC rolnika, jak rownież od osoby / podmiotu który spowodował szkodę bezpośrednio. 

Odszkodowanie za wypadek przy pracy.

To odszkodowanie przysługujące w sytuacji gdy szkoda została wywołana nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Odszkodowania za wypadek przy pracy można dochodzić zarówno od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zaś w przypadku gdy do zdarzenia doszło z winy pracodawcy, również bezpośrednio od pracodawcy, który jest wówczas zobowiązany do naprawienia szkody i wypłaty należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty. Poszkodowany wypadkiem przy pracy może między innymi dochodzić zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zwrotu poniesionych kosztów leczenia, zaliczki na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją.

Odszkodowanie za szkodę powstałą w następstwie takich zdarzeń jak między innymi potknięcie, poślizgnięcie, przewrócenie się czyli szeroko pojęte szkody na osobie.

Gdy powodem powstania szkody jest między innymi nieprawidłowe utrzymanie drogi, chodnika, schodów, czy szkody związane z nieodśnieżonymi chodnikami. Poszkodowanym, pokrzywdzonym przysługuje wówczas prawo dochodzenia odszkodowań. Poszkodowany może dochodzić odszkodowania od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym od jego ubezpieczyciela lub właściciela nieruchomości. 

Odszkodowanie z szeroko pojętych dobrowolnych ubezpieczeń na życie - czy innych umownych ubezpieczeń.  

Reprezentujemy Naszych Klientów w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu odszkodowań należnych z umów obejmujących ubezpieczenia osobowe, w tym ubezpieczenia na życie, inne dobrowolne ubezpieczenia. Odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu budynku, zniszczeniu mieszkania, szkody na nieruchomościach. Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań za uszkodzenia, zniszczenia, zalania, uczynienie rzeczy niezdatnej do użytku czy też kradzież rzeczy. Dochodzenie odszkodowań za rzeczywisty uszczerbek majątkowy (uszkodzenie, zniszczenie rzeczy), jak i również odszkodowanie za utratę korzyści jakie poszkodowany / pokrzywdzony utracił, gdyby zdarzenie nie wystąpiło. Dochodzenie odszkodowań za uszkodzenia pojazdu, zalania, podpalenia mieszkania, zniszczenia uszkodzenia nieruchomości, zniszczenia upraw rolnych, zniszczenia maszyn, inne odszkodowania.