wróć do zakresu usług

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka – adwokat Krzysztof Tumielewicz – świadczy pomoc prawną w zakresie Prawa budowlanego, Prawa administracyjnego, obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności:


I.
Świadczymy pomoc prawna, analiza stanu prawnego nieruchomości, analiza, przygotowanie, udział w negocjacjach w przedmiocie umów sprzedaży nieruchomości, pomoc prawna przy dochodzeniu roszczeń obejmujących prawo własności (spory o wydanie, naruszenie posiadania, eksmisje, inne) oraz inne prawa rzeczowe, w tym w sprawy o tzw. zasiedzenie, o rozgraniczenie, o służebności, o o zniesienie współwłasności, pomoc prawna w sprawach tzw. wieczystoksięgowych, o ustalenie treści księgi wieczystej

- pomoc prawna w uzyskaniu pozwolenia na budowę, w tym w zakresie kompleksowego przygotowania wymaganej dokumentacji budowlanej, projektowej, przy udziale architektów, inżynierów, branżystów, projektantów, wykonawców, poczynając od projektu budowlanego (projekt budowlany), przez projekty wykonawcze, czy projekt wnętrz; posiadany doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji

- pomoc prawna w uzyskaniu warunków zabudowy (DWZ, decyzja o warunkach zabudowy) oraz wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, procesowanie, reprezentowania w ramach procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy wreszcie obrony przed nadużyciem władztwa planistycznego

- kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego, przygotowywanie umów deweloperskich, umów przedwstępnych, zabezpieczenia interesów inwestorów, wykonawców, deweloperów, reprezentując Naszych Klientów, po różnych stronach sporów, zdobywamy doświadczenie pozwalające Nam przewidywać grożące ryzyka przy tego typu transakcjach

- przygotowywanie, udział w negocjacjach, analiza prawna umów o roboty budowlane pomiędzy inwestorem, a wykonawcą, generalnym wykonawcą, podwykonawcami, podpowiemy o jakie zabezpieczenia, czy gwarancje warto powalczyć, w tym gwarancje bankowe, poręczenia, zabezpieczenia, ubezpieczenia, itp. posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej sieci wielkopowierzchniowych (międzynarodowych, w tym nr grupy Intermarche), biurowej, czy hotelowej; negocjując umowy dla w/w Klientów, zdobyliśmy niezbędne doświadczenie do świadczenia pomocy prawnej w w/w zakresach;

- pomoc prawna przy przygotowywaniu nieruchomości do sprzedaży, najmu, w tym pomoc prawna przy uzyskaniu zgód, zaświadczeń, odbiorów, a wcześniej zezwoleń, warunków, uzgodnień, pozwoleń i innych postanowień lub decyzji administracyjnych, wydawanych przez organy administracji publicznej,

II.
Kancelaria Adwokacka – adwokat Krzysztof Tumielewicz – udziela bieżących porad prawnych (porada prawna z zakresu prawa budowlanego) dotyczące inwestycji budowlanych, zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, analizy stanu prawnego nieruchomości, zaskarżania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych, pozwolenia na budowę, ochrony interesów stron postępowania w przedmiocie uchwalania miejscowego planu, w tym odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego, dochodzeniu odszkodowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym (w tym postępowaniach w związku ze zmianami Planu, utratą wartości nieruchomości, i inne), pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej

Doradzamy, konsultujemy, obsługujemy w przedmiocie realizacji inwestycji, w tym co do planowania procesu inwestycyjnego.

Wykonujemy analizy prawne, redagujemy, bierzemy udział w negocjacjach, umów budowlanych, w tym umowy o roboty budowlane, umowy o nadzór inwestorski, umowy z projektantami, architektami, umowy o kierowanie budową z kierownikiem budowy, umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej (gdy w grę wchodzi zakup lokali niemieszkalnych – częsta praktyka deweloperów budujących w kurortach nadmorskich, itp.). Pomoc prawna przy zabezpieczaniu wykonania umów.

Analiza, przygotowanie, pomoc prawna przy zabezpieczeniu umowy – na wypadek ewentualnej niewypłacalnością wykonawcy lub inwestora, w tym tzw. wywiad gospodarczy, analiza dokumentów rejestrowych.

Pomoc prawna co do wyboru formy organizacyjno – prawnej na czas realizacji inwestycji, w tym pod kątem finansowania inwestycji, pozyskania finansowania, kredytowania, itp. Pomoc prawna w wypadku katastrofy budowlanej.

Pomoc prawna, zastępstwo prawne, reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w sporach z udziałem wykonawcy, inwestora, inspektora nadzoru, projektanta, architekta, kierownika budowy. Dochodzenie odszkodowań za błędy w sztuce między innymi budowlanej, architekta, kierownika budowy, inspektora nadzoru.

III.

Spory pomiędzy inwestorami a wykonawcami, błędy w sztuce budowlanej, i inne; dochodzimy odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej; opracowujemy kontrakty na realizacje inwestycji budowlanych; reprezentujemy przed organami administracyjnymi wszystkich instancji, przygotowujemy odwołania, zażalenia i skargi, pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji i innych dokumentów.

Ponadto, świadczymy pomoc prawną, zarówno w zakresie doradztwa w obszarze prawa administracyjnego materialnego, jak i reprezentowania Klientów w postępowaniu administracyjnym.  Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa budowlanego, w tym prawa zagospodarowania przestrzennego, prawo ochrony środowiska.

Doradzamy naszym Klientom w przedmiocie zamierzeń budowlanych w aspekcie prawa administracyjnego, w tym poprzez analizę istniejących zapisów planów miejscowych pod kątem możliwości realizacji planowanej inwestycji, jak i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji, a także pozwoleń na budowę, czy też pozwoleń na użytkowanie. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach uchwalania planu miejscowego, jego zmiany, a także w sporach związanych z uchwaleniem przepisów prawa miejscowego. Do naszych Klientów należą między innymi inwestorzy, jak również wykonawcy.

Stale współpracujemy z architektami, projektantami, inżynierami, biegłymi z zakresu budownictwa, wyceny nieruchomości.

Pomagamy w uzyskiwaniu decyzji i pozwoleń koniecznych dla podjęcia i prowadzenia danej działalności. Nasi Prawnicy reprezentują Klientów w sporach z właściwymi organami, w tym organami nadzoru budowlanego.

Mamy doświadczenie w sprawach związanych z uzyskaniem zezwoleń lub koncesji koniecznych dla prowadzenia danych działalności gospodarczych (np. sprzedaż paliw). Obsługujemy transakcje związane z nabyciem nieruchomości przez cudzoziemców.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych, zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).

W ostatnim czasie obsługiwaliśmy takie projekty jak między innymi: 

http://kamienicadohrna.pl/

https://gorzowianin.com/wiadomosc/13510-co-ze-stacja-paliw-na-os-staszica.html

https://www.horecabc.pl/4-gwiazdkowy-hotel-sieci-focus-hotels-powstanie-w-szczecinie/

http://radioszczecin.pl/1,382897,co-po-dawnym-piascie-w-centrum-szczecina-jest-pr

https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,87121,25093094,miasto-wystawia-na-sprzedaz-kamienice-odebrane-firmie-magnusa.html?disableRedirects=true

https://gs24.pl/parkingowiec-na-placu-zawiszy-czarnego-najpierw-analiza-podziemnego-schronu/ar/c3-14297517

i wiele innych złożonych projektów 

Zapraszamy do współpracy 

www.adwokaciszczecin.pl 

www.adwokat-tumielewicz.pl