wróć do zakresu usług

Podział majątku wspólnego # podział majątku #

Podział majątku # podział majątku wspólnego # adwokat podział majątku Szczecin #

 I.

Kiedy dzielimy majątek wspólny ?

Po rozwodzie – jeśli istniała wspólność majątkowa małżeńska. Zawarcie związku małżeńskiego powoduje (o ile strony nie umówiły się inaczej, o ile nie zawarły tzw. rozdzielności majątkowej, nie podpisały tzw. „intercyzy”) z mocy ustawy wspólność majątkowa małżeńska, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków, bądź przez jednego z nich. Wszelkie przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, ewntualnie otrzymane darowizny, spadki, wchodzą do tzw. majątku osobistego. Do majątku wspólnego małżonków wchodzi między innymi: wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków .

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, zaś każdy z małżonków, co do zasady, może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, ograniczenia w tym zakresie zostały wprost wskazane w przepisach.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, chyba, że strony zawrą rozdzielność majątkową, przed notariuszem, albo pozyskają wyrok sądu w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Najczęściej do podziału majątku wspólnego dochodzi po rozwodzie. Choć zdarza się i warto o tym pamiętać, że korzystne może być wystąpienie w braku porozumienia – o ustanowienie rozdzielności majątkowej – z datą wyroku , a niekiedy z datą wstecz. Wnioskować o podział majątku wspólnego można również w czasie sprawy o rozwód – a le w praktyce – szanse na uzyskanie takiego orzeczenia są tylko wtedy gdy strony będą zgodne co do zasad podziału majątku.

Udziały w majątku wspólnym.

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, dokonując podziału każdy z małżonków powinien więc otrzymać tyle samo z majątku wspólnego. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania majątku. Co do zasady – nawet gdy jeden z małżonków nie pracował, lub zarabiał znacznie mniej od drugiego – Sądy uznają, że udziały są równe.

Nakłady na majątek wspólny # nakłady na majątek osobisty.

Można również żądać rozliczenia wydatków i nakładów, które poczyniono ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy na konsultacje do Kancelarii, ew. do kontaktu mailowego - adwokat@tumielewicz.pl. Zacząć należy od tego, że robimy spis tego co naszym zdaniem wchodzi do majątku wspólnego i jak widzielibyśmy możliwość jego podziału. Adwokaci z Naszej Kancelarii Adwokackiej (adwokat Szczecin # adwokaci Szczecin # podział majątku szczecin#) pomogą Państwu w przygotowaniu się do takiej sprawy. Pomogą wycenić poszczególne składniki majątku wspólnego. Ocenić przebieg ewentualnego postępowania. Stale współpracujemy z biegłymi z zakresu wyceny nieruchomości. Pomożemy ocenić stan techniczny nieruchomości. Ustalić wysokość nakładów.

II.

Kredyt # pożyczka # hipoteka # kredyt hipoteczny a podział majątku wspólnego #

Sąd co do zasady dzieli tylko aktywna małżonków. Gorzej wygląda sprawa z długami, kredytami, pożyczkami. Co z niespłaconym kredytem bankowym po rozowdzie ?

Z orzecznictwa Sądów, w tym uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2019 r. III CZP 21/18 wynika, że orzeczenie w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, co do zasady, nie powinno uwzględniać niespłaconego kredytu hipotecznego.

Kto zatem odpowiada za kredyt ?

Kredyt zgodnie z umową z bankiem. Rozwód, czy podział majątku co do zasady nie mogą ingerować na umowę z Bankiem. Byli małżonkowie, jako strony umowy z bankiem, pozostają dłużnikami banku i jeśli bank nie wyrazi pisemnej zgody na to, aby kredyt obciążał tylko jednego z małżonków # zwolnienie z długu # zmiana po stronie dłużnika #, to każdy z byłych małżonków zobowiązany jest do spłacania rat kredytu. Co gorsza, nawet gdy dojdzie do przyznania nieruchomości obciążonej hipoteką jednemu z małżonków, o ile strony nie postanowią inaczej, kredyt winni spłacać oboje małżonkowie. Gdy po rozwodzie tylko jeden z byłych małżonków spłaca raty kredytu (częsta sytuacja) wówczas były małżonek, który spłacał raty kredytu, po prawomocnym zakończeniu sprawy o podział majątku, może żądać zwrotu od drugiego małżonka części zapłaconych rat, które przypadają na tego małżonka # tak między innymi: Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2019r., III CZP 80/18.

Wartość nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Rynkowa, czy rynkowa minus kredyt hipoteczny ? Orzecznictwo w tym zakresie ewaluowało. Niektóre Sady uważały, że przy ustalaniu wartości nieruchomości na potrzeby sprawy o podział majątku należy uwzględnić obciążenie hipoteczne. Pomniejszyć wartość o kwotę pozostałego do spłaty kredytu banowego. Miało to swoje plusy i minusy. Inne, że skoro przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków mają być tylko aktywa, w związku z czym Sąd nie ustala długów, ani nie orzeka o obowiązku ich spłaty (chyba że zostały w czasie trwania wspólności spłacone), to kredytu się, co do zasady nie uwzględnia.

Ostatecznie – na kanwie orzeczenia z dnia 28 marca 2019 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że: w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, Sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego (sygn. akt III CZP 21/18).

Czyli wartość nieruchomość bez hipoteki, bez odliczania kredytu hipotecznego – tak orzekł Sąd Najwyższy, co do zasady.

Zatem przy ustalaniu wartości rynkowej nieruchomości wchodzącej w skład majątku dorobkowego małżonków co do zasady nie pomniejsza się tej wartości o wysokość aktualnego kredytu hipotecznego, gdyż hipoteka, co do zasady nie wpływa na wartość nieruchomości.

Przejęcie długu. Przejęcie długu następuje, gdy osoba trzecia wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje wówczas zwolniony z długu. Musi na to wyrazić pisemną zgodę Bank (!). W przypadku kredytów hipotecznych przejęcie długu jednego małżonka może nastąpić przez drugiego, wówczas więc jedynym kredytobiorcą będzie jeden z małżonków, bądź poprzez małżonka z nowym kredytobiorcą, np. rodzicem czy nowym partnerem. Należy unikać sytuacji w której nie będziemy współwłaścicielami nieruchomości – a zostaniemy z kredytem.

 III.

Nasza Kancelaria Adwokacka – dzięki już ponad 15 letniemu doświadczeniu, zdobywanego w ramach obecnie już kilkunastoosobowego zespołu adwokatów radców prawnych i aplikantów do tychże zawodów dysponuje dużym doświadczeniem w sprawach o podział majątku, przebytymi licznymi postępowaniami o podział majątku, które niekiedy trwają wiele lat. Na kanwie spraw o podział majątku obsługiwanych przez Naszą Kancelarię Adwokacką zapadały już bardzo istotne dla orzecznictwa w tym przedmiocie orzeczenia, w tym np. wyrok Sądu Najwyższego - szeroko komentowany, i opisywany między innymi na: https://www.rp.pl/Rodzina/302269903-Po-jakich-cenach-dzielic-majatek-dorobkowy-przy-rozwodzie---uchwala-Sadu-Najwyzszego.html